Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Felvételi jegyzék 2022/2023 + Beiratkozási egységcsomag

 

false Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan

 

false Tájékoztatás szülőknek vagy más törvényes képviselőknek gyermekük középfokú intézménybe történő beiratkozásához a 2022/2023. tanévre vonatkozóan

 Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

 

Megérkezett a Győri Felvételi Központból a „végleges felvételi lista”, aminek alapján tájékoztatom az érintetteket az eredményekről és a tennivalókról.


A Medgyessys közösség nevében gratulálunk a felvételi eredményhez! Sok sikert kívánunk a gimnáziumi tanulmányokhoz!

 

A felvettek jegyzéke tagozatonként felsorolva tartalmazza a felvett tanulók oktatási azonosító számait. A jegyzékben szereplő diákokat kérjük, hogy a beiratkozási egységcsomag dokumentumaiban leírtak alapján járjanak el.

 

Bővebb információ: Fekete József igazgató 06304647618


A felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot postára adjuk legkésőbb 2022. április 29-ig.

Fel szeretnénk hívni a tanulók (gondviselők) figyelmét arra, hogy a fellebbezéshez mindenféleképpen meg kell várni a Határozatot, amit postai úton fognak megkapni hamarosan.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. §-a alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. Erre az Nkt., az Szkt. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján van lehetőség.

Az eljárást megindító kérelem (fellebbezés) benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. (A határidő jogvesztő.)

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani!

Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az véglegessé válik.

Az Nkt. 38. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A keresetlevél (fellebbezés) benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.

Az Szkt. 36. § (2) bekezdése értelmében a szakképző intézmény döntése végleges, ha az Szkt.

37. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.


A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a fenntartó hoz döntést.

A fenntartó döntését az intézmény készíti elő. Az intézmény a hozzá beérkezett kérelmeket minden esetben átvizsgálja, megállapítja, hogy nem késett-e el, a nyitva álló 15 napos határidőn belül érkezett-e be, alá van-e írva, a jogosulttól származik-e, jogosult-e a fellebbezés benyújtására (rendelkezik a megjelölt tagozatról/képzésről/osztályról elutasító határozattal). A fellebbezés benyújtására jogosult lehet a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondnok, nagykorú tanuló, senki más!


Amennyiben a kérelem elkésett vagy nem a jogosulttól származik, a kérelmet végzéssel, 5 napon belül el kell utasítani!

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással minden esetben a döntést meghozó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató) részére kell címezni.

A jogorvoslati kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni.

A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell az intézmény felvételi döntéséről szóló határozatának másolatát.

Egy kérelemben csak egy képzési terület jelölhető meg.


A fenntartó június 01-ig dönt a fellebbezésekről, mely után értesíti az érintetteket. 


false Felvételt nyertek 2022

 

false Tájékoztató jogorvoslati eljárásról 2022

 

false Eljárást megindító kérelem 2022

 

 

  Beiratkozási egységcsomag_2022:


false BEIRATKOZÁS tájékoztató 2022

 

false Meggy-mag tájékoztató 2022

 

false Egységes kollégiumi jelentkezési lap 2022

 

false 7.E nyilatkozat etika-hittan

 

 

spacer